Ontslagprocedures

De werkgever kan het ontslag van een statutair directeur aanzeggen zonder dat daarvoor eerst toestemming van de rechter of het UWV WERKbedrijf nodig is. Dit ontslag leidt ook tot het einde van de arbeidsovereenkomst, tenzij er een opzegverbod geldt of anders tussen partijen is overeengekomen.

Minnelijke regeling

De arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden worden beëindigd. De overeengekomen afspraken tussen de werkgever en de statutair directeur worden dan opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Zie hiervoor "Ontslag met wederzijds goedvinden".

Ontslagprocedure via de rechter

De werkgever kan de rechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en het bestuurdersschap verzoeken. Hiervoor moeten bij de rechtbank echter wel gewichtige redenen worden aangevoerd, bijvoorbeeld een structureel verstoorde arbeidsverhouding of het disfunctioneren van de statutair directeur.

Om de procedure te starten dient de werkgever een verzoekschrift in bij de griffie van de rechter. De statutair directeur krijgt daarvan een afschrift thuis. De statutair directeur kan als reactie daarop via een advocaat een verweerschrift bij de rechtbank indienen. De rechter bepaalt een datum waarop de zaak mondeling wordt behandeld. Werkgever en statutair directeur dienen daarbij aanwezig te zijn en ieder der partijen krijgt de kans de standpunten mondeling toe te lichten. Vanwege de vereiste specialistische kennis is het raadzaam hierbij een ontslagadvocaat van Allied Advocaten in de arm te nemen die gespecialiseerd is in de rechtspositie van de statutair directeur.

Na ongeveer twee weken de beslissing van de rechter of de arbeidsovereenkomst ontbonden kan worden, en of de statutair directeur een transitievergoeding krijgt.

Als u wordt geconfronteerd met een ingediend verzoekschrift tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, doe dan het volgende:

  • schakel zo snel mogelijk een ontslagadvocaat van Allied Advocaten in;
  • bestrijd de conclusie van uw werkgever dat er gewichtige redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen of merk op dat er wellicht sprake is van een opzegverbod (vanwege zwangerschap, ziekte, etc.);
  • ga niet akkoord met non-actiefstelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
  • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, leaseauto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren;
  • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op het feit dat er geen redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen (omzetgegevens, e-mailberichten van de werkgever, collega's of klanten);
  • vraag om een ontslagvergoeding, indien de rechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst besluit.