Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is mogelijk volgens de wet indien er sprake is van een ‘dringende reden’. Ook een statutair directeur kan hiermee geconfronteerd worden.

In de wet zijn duidelijke regels opgesteld waaraan een ontslag op staande voet moet voldoen. De belangrijkste dringende redenen zijn, dat de statutair directeur:

 • bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst de werkgever heeft misleid met valse inlichtingen;
 • in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen voor het vervullen van zijn werkzaamheden;
 • zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander hinderlijk gedrag;
 • zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog, mishandeling of bedreiging (van de werkgever);
 • bedrijfsgeheimen bekend maakt;
 • redelijke opdrachten weigert uit te voeren (werkweigering);
 • herhaaldelijk te laat komt of zonder overleg met zijn werkgever snipperdagen of vakantiedagen opneemt.

Criteria voor ontslag op staande voet

De volgende criteria zijn van toepassing op een ontslag op staande voet:

 • de aangevoerde dringende reden dient als objectief dringend te worden aangemerkt;
 • zodra de dringende reden heeft plaatsgevonden, zal het ontslag onmiddellijk moeten plaatsvinden;
 • de werkgever dient bij het ontslag direct de reden van het ontslag aan de statutair directeur bekend te maken.

Ontslagcriteria toetsen

Indien een redelijke grond voor ontslag op staande voet ontbreekt, kan de statutair directeur de rechter verzoeken om een billijke vergoeding. Dit kan ook als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De statutair directeur kan alleen verzoeken om een billijke vergoeding en dus niet om herstel van de arbeidsovereenkomst.

Wat te doen als u geconfronteerd wordt met een (voorgenomen) ontslag op staande voet?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

 • teken niets;
 • kom naar de AvA met een advocaat en bestrijd de conclusie dat er sprake is van een dringende reden;
 • vraag om een schriftelijke bevestiging van het (voorgenomen) ontslag;
 • houd u beschikbaar voor uw werkzaamheden, d.w.z. biedt uw werkgever (schriftelijk) aan uw werkzaamheden te hervatten;
 • maak aanspraak op doorbetaling van uw salaris;
 • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, leaseauto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren;
 • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op het feit dat u altijd goed gefunctioneerd heeft (omzetgegevens, positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten van de werkgever, collega's of klanten);
 • schakel zo spoedig mogelijk een ontslagadvocaat van Allied Advocaten in.