Ontslag vanwege reorganisatie

Criteria voor ontslag vanwege reorganisatie

Er moet sprake zijn van een structureel slechte financiële omstandigheid die de werkgever – voor het verdere behoud van het bedrijf en de verdere werkgelegenheid – dwingt om arbeidsplaatsen te schrappen. Daarbij moet wel zorgvuldig bekeken worden welke werknemers in aanmerking komen voor ontslag en welke niet.

Sinds 1 maart 2006 geldt hiervoor het afspiegelingsbeginsel. Volgens dit beginsel moet de werkgever de werknemers eerst indelen op basis van vergelijkbare, uitwisselbare functies. Vervolgens wordt een indeling gemaakt op basis van leeftijdsgroepen. Binnen deze leeftijdsgroepen komen de werknemers met het kortste dienstverband het eerst in aanmerking voor ontslag. De werkgever moet daarbij speciaal rekening houden met werknemers die zich in een bijzonder moeilijke arbeidsmarktpositie bevinden vanwege hun leeftijd of medische achtergrond.

Sociaal Plan

Het Sociaal Plan is de regeling die de werkgever opstelt bij een reorganisatie. Hierin staat:

  • op welke wijze de reorganisatie zal plaatsvinden;
  • wat de (financiële) gevolgen zijn voor de werknemers die ontslagen gaan worden.

De financiële compensatie voor de werknemers die ontslagen worden vormt vaak een onderdeel van het Sociaal Plan. Dit kan een compensatie zijn in de vorm van een tijdelijke aanvulling op de WW-uitkering van de werknemer of een eenmalige ontslagvergoeding.

Neem contact op met een ontslagadvocaat over de inhoud van en de gebondenheid aan een Sociaal Plan.

Ontslag statutair directeur vanwege reorganisatie

Het komt regelmatig voor dat ook een stautair directeur vanwege een reorganisatie wordt ontslagen, bijvoorbeeld als zijn taken komen te vervallen en/of worden overgenomen door een andere directeur in Nederland of in sommige gevallen in het buitenland. Ook in deze gevallen is het de AVA die over het ontslag een besluit neemt. In sommige gevallen is het ontslag echter niet terecht. Bijvoorbeeld als er ander passend werk binnen de organisatie van de werkgever beschikbaar is of als het afspiegelingsbeginsel niet in acht is genomen. Het is daarom zowel voor de statutair direceur als voor de onderneming raadzaam zich in dergelijke gevallen door een advocaat te laten bijstaan die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht en in het bijzonder in de positie van de statutair directeur.

Minnelijke regeling

Veel van deze zaken worden over het algemeen met ‘wederzijds goedvinden’ geregeld.

Wat moet u doen als u geconfronteerd wordt met een (voorgenomen) ontslag vanwege reorganisatie?
Het is belangrijk om altijd bezwaar te maken tegen het ontslag. Dit kunt u als volgt doen:

  • teken niets;
  • kom met een advocaat naar de AvA en bestrijd de stelling dat u voor ontslag in aanmerking komt;
  • vraag om een schriftelijke bevestiging van het ontslag;
  • protesteer schriftelijk tegen het ontslag en houd u beschikbaar voor uw werk;
  • ga niet akkoord met non-actiefstelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
  • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, leaseauto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren;
  • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op de door de werkgever gestelde (financiële) situatie; Let wel op dat u zich niet schuldig maakt aan verduistering of diefstal bij het verzamelen van deze documenten.
  • schakel zo spoedig mogelijk een ontslagadvocaat van Allied Advocaten in.