Ontslag vanwege verwijtbaar disfunctioneren

Criteria voor ontslag vanwege verwijtbaar disfunctioneren

Een succesvol ontslagbesluit op basis van disfunctioneren kan alleen indien de AvA heeft aangetoond dat:

 • de statutair directeur niet geschikt is voor zijn functie;
 • zij de statutair directeur herhaaldelijk op zijn disfunctioneren heeft gewezen;
 • de statutair directeur ondersteund is en/of begeleid is teneinde zijn functioneren te verbeteren.

Een en ander dient door de AvA schriftelijk vastgelegd te zijn in de vorm van functionerings- of beoordelingsrapporten, waarschuwingsbrieven, notulen van besprekingen tussen de AvA en de statutair directeur of andere schriftelijke verslagen.

Als het onvoldoende functioneren voortkomt uit een ziekte of gebrek, of door slechte werkomstandigheden, kan dit geen goede ontslagreden zijn.

Ontslagcriteria toetsen

Indien een redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst ontbreekt en herplaatsing binnen redelijke termijn niet mogelijk is, kan de statutair directeur de rechter verzoeken om een billijke vergoeding. Dit kan ook als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De statutair directeur kan alleen verzoeken om een billijke vergoeding en dus niet om herstel van de arbeidsovereenkomst.

Minnelijke regeling

Veel van deze zaken worden over het algemeen met ‘wederzijds goedvinden’ geregeld.

Wat moet u doen als u wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslag vanwege disfunctioneren?

Het is belangrijk om altijd bezwaar te maken tegen het ontslag. Dit kunt u als volgt doen:

 • teken niets;
 • kom met een advocaat naar de AvA en bestrijd de stelling dat u disfunctioneert;
 • vraag om een schriftelijke bevestiging van uw ontslag;
 • protesteer schriftelijk tegen het ontslag en houd u beschikbaar voor werk;
 • reageer altijd schriftelijk op kritiek van de AvA/werkgever op uw functioneren;
 • ga niet akkoord met non-actiefstelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
 • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, leaseauto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren;
 • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op het feit dat u goed gefunctioneerd heeft (omzetgegevens, positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten, collega's of klanten);
 • schakel zo spoedig mogelijk een ontslagadvocaat van Allied Advocaten in.