Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie

Criteria voor ontslag

De werkgever (meestal de AvA) die vindt dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie (vertrouwensbreuk) met de statutair directeur, vindt vaak ook dat deze niet of slecht functioneert.

De AvA zal met goede argumentatie moeten komen waarom een voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk is. Daarbij moet aan de volgende criteria voldaan worden:

 • de AvA moet aantonen dat er sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie;
 • de AvA moet aantonen dat de verstoorde arbeidsrelatie te wijten is aan de bestuurder;
 • de AvA moet aantonen dat alles in het werk is gesteld om de arbeidsrelatie te verbeteren;
 • de AvA moet aantonen dat de verstoorde arbeidsrelatie een goed functioneren van de de bestuurder in de weg staat.

Aan bovenstaande criteria kan alleen voldaan worden wanneer dit is vastgelegde in de vorm van functionerings- of beoordelingsrapporten, waarschuwingsbrieven, notulen van besprekingen tussen de AvA en de statutair directeur of andere schriftelijke verslagen.

Ontslagcriteria toetsen

Indien een redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst ontbreekt en herplaatsing binnen redelijke termijn niet mogelijk is, kan de statutair directeur de rechter verzoeken om een billijke vergoeding. Dit kan ook als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De statutair directeur kan alleen verzoeken om een billijke vergoeding en dus niet om herstel van de arbeidsovereenkomst.

Minnelijke regeling

Veel van deze zaken worden over het algemeen met ‘wederzijds goedvinden’ geregeld.

Wat moet u doen als u wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie?

Het is belangrijk om altijd bezwaar te maken tegen het ontslag. Dit kunt u als volgt doen:

 • teken niets;
 • vraag om een schriftelijke bevestiging van het ontslag;
 • kom naar de AvA met een advocaat en bestrijd de conclusie van de AvA dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk;
 • reageer altijd schriftelijk op kritiek van de AvA op uw functioneren;
 • ga niet akkoord met non-actiefstelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
 • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, leaseauto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren;
 • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op het feit dat u goed gefunctioneerd heeft (omzetgegevens, positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten van de werkgever, collega's of klanten);
 • schakel zo spoedig mogelijk een ontslagadvocaat van Allied Advocaten in