Overige ontslagredenen

Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor de duur van een bepaald project, of als er sprake is van een arbeidsovereenkomst ter vervanging van iemand die ziek, zwanger of met verlof is, kan de arbeidsovereenkomst ook vanwege deze redenen eindigen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wanneer de afgesproken duur van de arbeidsovereenkomst is verstreken, eindigt deze vanzelf van rechtswege. Wanneer de overeenkomst een aantal keer wordt verlengd, kan op een gegeven moment een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan, een vast contract.

Wanneer u als statutair directeur wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslag wegens het aflopen van uw arbeidsovereenkomst kunt u het volgende doen:

  • als de overeenkomst al tweemaal verlengd is, is er in veel gevallen vanzelf een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan en loopt de arbeidsovereenkomst dus niet van rechtswege af;
  • schakel zo snel mogelijk een ontslagadvocaat in voor advies. Allied Advocaten kan u adviseren over uw rechtspositie.

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project

Wanneer u een arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project heeft, dan eindigt deze vanzelf (van rechtswege) als het project is afgerond. Een arbeidsovereenkomst van deze aard die een aantal malen verlengd wordt, kan op een bepaald moment overgaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is ook zo wanneer u op een ander project wordt ingezet.

Als u als statutair directeur wordt geconfronteerd met een (dreigend) ontslag vanwege het aflopen van een project, kunt u het volgende doen:

  • als de arbeidsovereenkomst verlengd is of u bent op een ander project ingezet, is er in sommige gevallen sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd en eindigt deze dus niet vanzelf (van rechtswege) met het einde van het project;
  • u kunt het beste zo snel mogelijk een ontslagadvocaat inschakelen voor advies. Allied Advocaten kan u in dat geval adviseren.

Arbeidsovereenkomst voor de duur van afwezigheid van een collega

Wanneer u een andere werknemer vervangt, eindigt uw arbeidsovereenkomst voor de duur van de afwezigheid van deze werknemer vanzelf van rechtswege als de werknemer terugkeert. Op een gegeven moment, na een aantal verlengingen, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (een vast contract).

Als u als statutair directeur wordt geconfronteerd met een (dreigend) ontslag, kunt u het volgende doen:

  • als de arbeidsovereenkomst verlengd is of u heeft andere taken gekregen kan het zo zijn dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan en eindigt de arbeidsovereenkomst dus niet vanzelf (van rechtswege) als de werknemer die vervangen wordt, terugkeert;
  • schakel Allied Advocaten in voor advies over uw rechtspositie.

Aanzegplicht

Sinds 1 januari 2015 geldt de aanzegplicht bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer. De werkgever dient uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, schriftelijk aan de statutair directeur mee te delen of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze aanzegplicht geldt dus ook bij verlengingen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De aanzegplicht geldt niet indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor een korter dan zes maanden óf indien het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is vastgesteld (zoals bij een project).

Indien de werkgever verzuimt om de statutair directeur (tijdig) aan te zeggen, dan eindigt de arbeidsovereenkomst alsnog op de einddatum. De werkgever is dan echter wel een vergoeding verschuldigd aan de statutair directeur. Deze vergoeding staat gelijk aan één maandsalaris indien de werkgever verzuimt aan te zeggen. Bij niet-tijdige aanzegging is de werkgever een vergoeding pro rato verschuldigd (een week te laat betekent een week vergoeding).